POZOVITE ODMAH: +381(0)11/40 88 017 , +381(0)66/166 123

PARNDORF-BEČ izlet

BEZ NOĆENJA

Cena 39 € 

16-18.12.2022.

Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije, sa 1.512.000 stanovnika, jedan je od najlepših gradova u Evropi. Nalazi se na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući Zapadnu Evropu sa Balkanom. Grad dostiže svoj vrhunac krajem IX veka, kada sa 2.200.000 stanovnika predstavlja prvi južnonemački grad, kulturno središte, rečnu luku, industrijski i trgovinski centar povezan sa češkim, mađarskim i južnoslovenskim zemljama. Centar Beča je čuveni Ring, deo grada koji je svoj urbanistički izgled dobio za vreme vladavine cara Franje Josifa. Njegova ideja je bila da se jednim bulevarom odvoji centar grada, ili Innere Stadt sa svojim palatama, pozorištima i radnjama od perifernih delova. Ring je samo jedna od 23 oblasti, koliko ih Beč ima. Užem Beču pripada 9 oblasti, a ostale obuhvataju i predgrađa. Parndorf outlet, trgovinski centar na preko 37000 m2, 150 radnji sa preko 600 brendiranih artikala, dečije, muške i ženske konfekcije, sportske obuće, torbi, igračaka i još mnogo mnogo toga, sa popustom i do 75%. Radno vreme outleta je subotom od 9h do 18h.

Parndorf je mnogo više od običnog šoping cenra. To je mesto gde se možete opustiti, šetati i uz prijatnu atmosferu pronaći ponešto za svakog člana vaše porodice

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 16.12. Batajnica, Beograd, Novi Sad Polazak iz Batajnice preko puta Nis-ove pumpe u 21:30, u 22:00h iz Beograda sa parkinga Sava Centra. Iz Novog Sada polazak u 23:00h sa autobuske stanice kod McDonalds-a. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Beču, sa usputnim pauzama radi odmora.

2. Dan 17.12. PANDORF -BEČ Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Odlazak u tržni centar Parndorf. Slobodno vreme za šoping. Fakultativno odlazak u Beč-obilazak Beča sa vodičem I slobodno vreme. Oko 18h povratak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Mađarsku..

3. Dan 18.12. Novi Sad-Batajnica-Beograd Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.(Kraj usluga)

Cena aranžmana uključuje:
• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema),
• usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja
• agencjske usluge

Cena aranžmana ne uključuje:
• medjunarodno putno osiguranje 440,00 (grupna polisa sa administrativnim troskovima) PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
• individualne troškove
• fakultativni izlet do Beča: 10 evra

Uslovi plaćanja:
• Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kurs NBS, prilikom rezervacije

FAKULTATIVNI IZLETI: 

Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum za realizaciju putovanja je 50 putnika. 

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen. 

VAŽNE NAPOMENE Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. Slanjem svojim podataka prihvatate Opste uslove putovanja. 

· Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Moguće je doplatiti željeno sedište (sem sedišta u I redu), ukoliko je raspoloživo, po ceni od 5 eura po osobi. 

· Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

· Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

· Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati. 

· Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga. 

· Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. 

· Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. · Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…) 

· Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. · Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

· Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. · Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu) 

· Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

· Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

 · Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u služaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU, odnosno teritoriju države u koju putuje. 

· U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. 

· Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja. 

Sastavni deo ovog programa i cenovnika br.2 su Opšti uslovi Organizatora putovanja TA Travelux doo Beograd od 07.04.2022. Licenca OTP 40/2022